Shishigatani Teranomaecho, Sakyo, Kyoto, Japan

Shishigatani Teranomaecho, Sakyo, Kyoto, Japan,