Myoshinji-do, Kyoto, Japan

Myoshinji-do, Kyoto, Japan,