Teshima, Tonosho, Shozu, Kagawa

Teshima, Tonosho, Shozu, Kagawa, Japan,