Takasakiyama, Kanzaki, Oita, Japan

Takasakiyama, Kanzaki, Oita, Japan,