Adashino Nembutsu-ji

Adashino Nembutsu-ji, Ukyo, Kyoto, Japan,