Adashino Nembutsu-ji, Ukyo, Kyoto, Japan

Ukyo, Kyoto, Japan,