Teshima, Tonosho, Shozu, Kagawa, Japan

Teshima, Tonosho, Shozu, Kagawa, Japan,