Tokugawa-ke Reidai, Kōya, Wakayama, Japan

Tokugawa-ke Reidai, Kōya, Wakayama, Japan,